Novosti

Crveni križ Križevci

Povratak na novosti
16.03.2021 Broj: 2

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za pružanje usluga podrške i potporeNa temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:910-01/21-06/8 , URBROJ:524-07-02-01-01/1-21-2 od 28.1.2021. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pruži ruku potrebitima“ (kodni broj: UP.02.1.1.13.0370) koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II UP.02.1.1.13 od 25.2.2021., Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Križevci sa danom 16.3.2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za pružanje usluga podrške i potpore starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Križevaca i općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć u kući
Broj traženih radnika: 40
Razina obrazovanja: Završena osnovna škola, Srednja škola 3 godine, Srednja škola 4 godine
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci, prednost zapošljavanja osoba s invaliditetom
Radno iskustvo: nije važno
Mjesto rada: grad Križevci i općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno (terenski rad)
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: cijela naknada
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Raspored radnog vremena: prijepodne

Opis poslova: Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Križevaca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno. Pružat će pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć kod brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), podršku kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika koje će obilaziti više puta tjedno; sa terenskim koordinatorom će zajednički utvrđivati raspored aktivnosti pružanja potpore krajnjim korisnicima te će redovito informirati o izvršenim aktivnostima i eventualnim problemima.

Druga znanja i vještine: Dobro poznavanje naselja koja su obuhvaćena unutar jedinica lokalne samouprave na čijem će se području pružati potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Napomene: Projekt „Pruži ruku potrebitima “ u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a. Svaka zaposlena radnica za pomoć u kući će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci. Visina plaće propisana je važećom Uredbom o visini minimalne plaće i Zakonom o minimalnoj plaći. Radnice za pomoć u kući će biti u obavezi završiti verificirani obrazovni program osposobljavanja u sklopu radnog vremena, što će biti plaćeno iz projekta. U prijavi na ovaj natječaj kandidati trebaju navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije. Priložiti: Prijavu i životopis na hrvatskom jeziku te dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja), potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba. Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Križevci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidat daje privolu za obavješćivanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj, a obrazac se ovjerava u prostorijama poslodavca. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, na adresi Ulica Franje Račkoga 22, Križevci.

Obavezna dokumentacija za prijavu na natječaj:
- zamolba za posao
- životopis na hrvatskom jeziku
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja)
- potvrda HZZ kojom se dokazuje da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba

Prijave na natječaj dostavljaju se:
- poštom ili osobnom dostavom na adresu Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, Ulica Franje Račkoga 22, Križevci
- putem e-maila: gdck.krizevci@gmail.com

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Natječaj će biti obavljen na službenoj web stranici HZZ-a i web stranici Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Križevci www.gdckkz.hr .


U Križevcima, 16.3.2021.

Đurđica Trbus, ravnateljica