Novosti

Crveni križ Križevci

Povratak na novosti
29.09.2022 Broj: 270

JAVNI POZIV za zapošljavanje u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ UP.02.1.1.16.0418 Zaželi – program zapošljavanja žena – faza IIINa temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19, od 12. kolovoza 2022. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena-faza III“, UP.02.1.1.16.0418 „Pruži ruku potrebitima“ od 14. rujna 2022., Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Križevci raspisuje:

JAVNI POZIV
za zapošljavanje
u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“
UP.02.1.1.16.0418
Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Predmet Javnog poziva:
Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“, UP.02.1.1.16.0418, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 31

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: grad Križevci i pripadajuća naselja, općina Kalnik, općina Gornja Rijeka, općina Sveti Petar Orehovec i općina Sveti Ivan Žabno

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

Radno iskustvo: nije potrebno

Opis poslova:
Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće osnovnog stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoć pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i sl.), pružanje potpore u socijalnoj integraciji kroz razgovor, druženje i uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te druge poslove po nalogu Poslodavca.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:
- punoljetnost
- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici i to: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice s najviše završenom srednjom školom, te dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika
- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenom srednjom školom.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. zamolbu,
2. životopis,
3. preslika osobne iskaznice,
4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
5. potvrdu (uvjerenje) prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
6. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
7. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini:
• žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
• osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
• žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
• žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
• azilantice – odluka o odobrenju azila,
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
• liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
• pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
• beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.
• dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika:
o majke četvero i više malodobne djece- rodni listovi,
o majke djece s poteškoćama u razvoju i majke djece oboljele od malignih bolesti- odgovarajuća medicinska dokumentacija

Obrazac prijave sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom ili poštom na adresu:
Hrvatski Crveni križ-
Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Ulica Franje Račkoga 22
48260 Križevci

ili na e-mail adresu: gdck.krizevci@gmail.com

s naznakom „Javni poziv – Pruži ruku potrebitima – NE OTVARATI“ u roku od 10 (deset) dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 9. listopada 2022. godine.

Nepravodobne, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.

Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Križevci, Grada Križevaca i na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa-Gradskog društva Crvenog križa Križevci.

Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Križevci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidat daje privolu za obavješćivanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj, a obrazac se ovjerava u prostorijama poslodavca. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, na adresi Ulica Franje Račkoga 22, 48260 Križevci.