Novosti


Datum: 16.04.2024

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA zainteresiranih sudionika za uključivanje u projekt „Pruži ruku potrebitima“ SF.3.4.11.01.0265 „Zaželi – prevencija institucionalizacije“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci započelo je s provedbom projekta „Pruži ruku potrebitima“ kroz koji potporu i pomoć u kući mogu dobiti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom.
Objavljen je javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ i to na području grada Križevaca i općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.

Detalje javnog poziva s ostalom dokumentacijom možete pronaći na web stranicama Grada Križevaca i Gradskog društva Crvenog križa Križevci.

Potrebne dokumente možete preuzeti i u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, Ulica Franje Račkoga 22, 48260 Križevci.

Dokumentacija u PDF formatu na našoj web stranici nalazi se: Tko smo - Pravo na pristup informacijama - Zakoni i dokumenti - svi redni brojevi od 1 do 5

GDCK Križevci

Datum: 27.03.2024Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19, od 08. veljače 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, SF.3.4.11.01.0265 „Pruži ruku potrebitima“ od 23. veljače 2024., Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Križevci raspisuje:

JAVNI POZIV za zapošljavanje u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ SF.3.4.11.01.0265 „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Predmet Javnog poziva:
Zapošljavanje radnika/ca za pružanje usluga pomoći i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom na određeno vrijeme u trajanju do 30 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“, SF.3.4.11.01.0265, Zaželi – prevencija institucionalizacije, financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Naziv radnog mjesta: radnik/ca za pružanje usluga pomoći i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom

Broj traženih radnika/ca: 33

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 30 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: grad Križevci i pripadajuća naselja, općina Kalnik, općina Gornja Rijeka, općina Sveti Petar Orehovec i općina Sveti Ivan Žabno

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

Radno iskustvo: nije potrebno

Opis poslova:
1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Svaki zaposleni radnik/ca pružat će potporu i podršku za najmanje 6 krajnjih korisnika.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
- prijava/zamolba
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili drugi dokument kojim se dokazuje stručna sprema)
- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
Predviđena plaća je plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.

Obrazac prijave sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom ili poštom na adresu:
Hrvatski Crveni križ -
Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Ulica Franje Račkoga 22
48260 Križevci
ili na e-mail adresu: gdck.krizevci@gmail.com
s naznakom „Javni poziv – prevencija institucionalizacije – NE OTVARATI“
u roku od 8 (osam) radnih dana od objave Javnog poziva na internetskim stranicama odnosno do 8. travnja 2024. godine.


Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grada Križevaca i na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa - Gradskog društva Crvenog križa Križevci.
Nepravodobne, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.


Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Križevci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidat daje privolu za obavješćivanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj, a obrazac se ovjerava u prostorijama poslodavca. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, na adresi Ulica Franje Račkoga 22, 48260 Križevci.

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus i dio je bespovratnih sredstava za postizanje ekonomske i socijalne kohezije unutar Europske unije. Više o EU fondovima na https://fondovieu.gov.hr/ i https://esf.hr/esfplus

Datum: 09.05.2023

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III „PRUŽI RUKU POTREBITIMA“ UP.02.1.1.16.0418U Hotelu Kalnik Križevci održana je završna konferencija projekta ZAŽELI – PROGRAM
ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III pod nazivom „PRUŽI RUKU POTREBITIMA“ (kodni broj: UP.02.1.1.16.0418). Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Vrijednost projekta je 1.500.000,00 kn, a trajao je 8 mjeseci odnosno od 14.9.2022. do 14.5.2023.
Partneri na projektu bili su: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci, Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Križevci i grad Križevci.
Cilj projekta bio je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, a koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Tijekom trajanja projekta zaposlena je 31 žena pripadnica ciljne skupine koje su pružale uslugu potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama na području grada Križevaca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno. Svaka zaposlena žena brinula je o najmanje 6 krajnjih korisnika te je u projektu ukupno uključeno 272 korisnika što je znatno više od predviđenog. Ovakav oblik socijalnih usluga je itekako potreban zajednici, odnosno starijim i nemoćnim osobama koje se uglavnom vrlo često nalaze u nepovoljnom socijalnom položaju.
Upravo iz tog razloga Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i dalje će aplicirati na pozive koji omogućuju pružanje ovakvih usluga za korisnike koji se nalaze na marginama društva, a ujedno osiguravaju radni odnos i mogućnost usavršavanja za žene pripadnice ranjivih skupina.

Datum: 29.09.2022

JAVNI POZIV za zapošljavanje u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ UP.02.1.1.16.0418 Zaželi – program zapošljavanja žena – faza IIINa temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19, od 12. kolovoza 2022. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena-faza III“, UP.02.1.1.16.0418 „Pruži ruku potrebitima“ od 14. rujna 2022., Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Križevci raspisuje:

JAVNI POZIV
za zapošljavanje
u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“
UP.02.1.1.16.0418
Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Predmet Javnog poziva:
Zapošljavanje pripadnica ciljane skupine na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u punom radnom vremenu radi provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“, UP.02.1.1.16.0418, Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III, financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

Broj traženih pripadnica ciljane skupine: 31

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: grad Križevci i pripadajuća naselja, općina Kalnik, općina Gornja Rijeka, općina Sveti Petar Orehovec i općina Sveti Ivan Žabno

Razina obrazovanja: najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)

Radno iskustvo: nije potrebno

Opis poslova:
Radnica na poslovima pomoći u kući u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i/ili nemoćnim osobama pružajući im pomoć u dostavi namirnica, održavanju čistoće osnovnog stambenog prostora, pomoć pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoć pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava lijekova i pomagala i sl.), pružanje potpore u socijalnoj integraciji kroz razgovor, druženje i uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima, te druge poslove po nalogu Poslodavca.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:
- punoljetnost
- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici i to: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice s najviše završenom srednjom školom, te dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika
- nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenom srednjom školom.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv moraju priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. zamolbu,
2. životopis,
3. preslika osobne iskaznice,
4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja),
5. potvrdu (uvjerenje) prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
6. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
7. dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini:
• žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,
• osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom),
• žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
• žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
• azilantice – odluka o odobrenju azila,
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
• liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti,
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,
• pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
• beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik.
• dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika:
o majke četvero i više malodobne djece- rodni listovi,
o majke djece s poteškoćama u razvoju i majke djece oboljele od malignih bolesti- odgovarajuća medicinska dokumentacija

Obrazac prijave sa svim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici neposrednom/osobnom predajom ili poštom na adresu:
Hrvatski Crveni križ-
Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Ulica Franje Račkoga 22
48260 Križevci

ili na e-mail adresu: gdck.krizevci@gmail.com

s naznakom „Javni poziv – Pruži ruku potrebitima – NE OTVARATI“ u roku od 10 (deset) dana od objave Javnog poziva na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 9. listopada 2022. godine.

Nepravodobne, nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavanju formalne uvjete iz Javnog poziva neće se razmatrati.

Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Križevci, Grada Križevaca i na internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa-Gradskog društva Crvenog križa Križevci.

Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Križevci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidat daje privolu za obavješćivanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj, a obrazac se ovjerava u prostorijama poslodavca. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, na adresi Ulica Franje Račkoga 22, 48260 Križevci.

Datum: 15.09.2022

Potpisan ugovor projekta „Pruži ruku potrebitima“Poštovana/i,

obavještavamo vas da je Gradskom društvu Crvenog križa Križevci iz Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , Poziv: „Zaželi-program zapošljavanja žena“–faza III odobren projekt pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ u visini 1.500.000,00 kn bespovratnih sredstava.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Antonija Pukec, potpisala je Ugovor za projekt „Pruži ruku potrebitima“ dana 14. rujna 2022.

Potpisana su 52 ugovora u vrijednosti više od 55 milijuna kuna, a uručili su ih potpredsjenica Vlade RH Anja Šimpraga i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Partneri: Grad Križevci
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Centar za socijalnu skrb Križevci

Trajanje: 8 mjeseci
Obuhvaćeno je područje grada Križevaca i okolnih naselja te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno s ciljem uključivanja žena u nepovoljnijem položaju na tržište rada. Glavna aktivnost ovog projekta:
- Zapošljavanje žena iz ciljane skupine na 6 mjeseci u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci provodilo je Zaželi – program zapošljavanja žena – faza I, te Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II.

Projekt Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III pod nazivom "Pruži ruku potrebitima" usmjeren je unapređenju mogućnosti zapošljavanja i zapošljavanju žena lokalne zajednice u nepovoljnom položaju. Ciljna skupina su nezaposlene žene s područja grada Križevaca, pripadajućih naselja i općina uz prednost ženama iz teže zapošljivih/ranjivih skupina u svrhu njihova uključivanja u lokalnu zajednicu, davanje mogućnosti za ostvarenje egzistencije i samim time povećanje kvalitete njihova života. Projektom će biti obuhvaćena 31 žena koja će postati konkurentnija na tržištu i najmanje 186 krajnjih korisnika s kvalitetnom uslugom pomoći u kući.

Opći cilj projekta „Pruži ruku potrebitima“ je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti na način da im se omogući stjecanje znanja i iskustva koje će im pomoći da se lakše uklope i prilagode na život u lokalnoj zajednici.

GDCK Križevci

Datum: 03.05.2022

Podjela uvjerenja o završenom osposobljavanju u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“U sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – faza II“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ zaposlenim ženama dodijeljena su uvjerenja o završenom obrazovanju i osposobljavanju za poslove uzgajivača i prerađivača začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja, a koje je provelo Pučko otvoreno učilište Križevci. Uvjerenja za završeno obrazovanje i osposobljavanje podijelila je ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci Željka Šunjić, a čestitke su im uputile predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko – križevačke županije Đurđica Trbus i ravnateljica GDCK Križevci Antonija Pukec.

Na podjeli uvjerenja prisutni su bili pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, te predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Križevci gospođa Vesna Kuterovac.

Obrazovanjem i osposobljavanjem za poslove uzgajivača i prerađivača začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja zaposlene žene postale su konkurentnije na tržištu rada, a ovim putem Gradsko društvo Crvenog križa Križevci želi im mnogo uspjeha u budućnosti!

GDCK Križevci

Datum: 03.05.2022

Završna konferencija projekta „Pruži ruku potrebitima“Dana, 3.5.2022. godine u Podrumskoj dvorani Hrvatskog doma održana je završna konferencija projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – faza II“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“.

Ravnateljica GDCK Križevci Antonija Pukec ukratko je predstavila sam projekt te istaknula prednosti koje je njegova provedba donijela lokalnoj zajednici, a posebno se zahvalila Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Križevci, Gradu Križevcima i Centru za socijalnu skrb Križevci koji su kao partner na projektu pružali iznimnu podršku provedbi aktivnosti, te svim zaposlenim ženama.

S nekoliko riječi se obratila i predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko – križevačke županije Đurđica Trbus te je pohvalila provedbu projekta, rad zaposlenih žena i svih zaposlenih na projektu.
Na završnoj konferenciji prisustvovali su i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel te predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Križevci gospođa Vesna Kuterovac, a koji su se također obratili s nekoliko riječi i zahvalili se na svemu.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci zahvaljuje svim sudionicima i partnerima na projektu, te se raduje daljnjim uspješnim suradnjama!

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


Datum: 10.03.2022

Sastanak radnica za pomoć u kućiGradsko društvo Crvenog križa Križevci organiziralo je radni sastanak radnica za pomoć u kući po projektu ZAŽELI - Program zapošljavanja žena - faza II pod nazivom "Pruži ruku potrebitima".

Sastanak je proveden u skladu s epidemiološkim mjerama.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Datum: 02.03.2022

Započelo osposobljavanje 40 žena u sklopu projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena-faza II“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“Dana 2.3.2022. godine započelo je osposobljavanje 40 žena pripadnica ciljane skupine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – faza II“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“.

Pripadnice ciljane skupine biti će osposobljene za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja nakon čijeg će završetka steći javnu ispravu o završenom programu obrazovanja.

Predavač Zoran Vrhovec mag.ing.agr. održao je uvodno predavanje programa osposobljavanja, a polaznice su pozdravile i ravnateljica Željka Šunjić, prof. te stručna suradnica Ana-Maria Rešetar, mag.paed.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 1.03.2022

Dvanaesta isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je i podijelilo kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.
Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 28.02.2022

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci potpisali ugovor za obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljane skupineGradsko društvo Crvenog križa Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci potpisali su ugovor za osposobljavanje 40 žena pripadnica ciljane skupine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – faza II“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“.

Potpisivanje ugovora održalo se u Maloj vijećnici Grada Križevaca, a nazočili su mu pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Antonija Pukec i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci Željka Šunjić.

U sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ zaposleno je 40 radnica za pomoć u kući na području Grada Križevaca i pripadajućih općina, a koje će proći program obrazovanja i osposobljavanja za poslove uzgajivača i prerađivača ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja i tako steći javnu ispravu kako bi i nakon završetka projekta bile konkurentnije na tržištu rada.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 28.02.2022

Jedanaesta isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je jedanaesta isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 31.01.2022

Deseta isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je deseta isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 30.12.2021

Deveta isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je deveta isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 30.11.2021

Osma isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je osma isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 29.10.2021

Sedma isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je sedma isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 30.09.2021

Šesta isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je šesta isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 31.08.2021

Peta isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je peta isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 30.07.2021

Četvrta isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je četvrta isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 30.06.2021

Treća isporuka nabavljenih i podijeljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike programa „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je treća isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 07.06.2021

Sastanak i podjela promotivnih materijala radnicama za pomoć u kući ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza II „Pruži ruku potrebitima“Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u svojim prostorima organiziralo je sastanak i podjelu promotivnog materijala radnicama za pomoć u kući.

U sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ izrađeni su:
- USB stickovi, letci, plakati, blokovi, kemijske olovke, roll up, info pult, papirnate vrećice, vrećice s vezicom, kompleti: jakne, pregače, majice, kabanice i prsluci.

Nabava promotivnih materijala financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Sastanak i podjela provedeni su uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 31.05.2021

Druga podjela nabavljenih kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnikeGradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je druga isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 30.04.2021

U sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ nabavljene i podijeljene kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnikeGradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je prva isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 01.04.2021

U sklopu projekta ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – faza II pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ zaposleno 40 radnica za pomoć u kućiDana 1.4.2021. godine GDCK Križevci u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ zaposlilo je 40 radnica za pomoć u kući za područje grada Križevaca i općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.

Radnice za pomoć u kući potpisale su ugovore o radu na određeno vrijeme od godinu dana, a brinuti će o najmanje 240 korisnika u lokalnoj zajednici.

Projektni tim GDCK Križevci održao je radni sastanak u četiri grupe po 10 radnica za pomoć u kući uz poštivanje epidemioloških mjera na kojem je voditeljica projekta Dora Vrhovec Golub zaposlenim ženama podijelila radne materijale dok im je terenska koordinatorica Ana Dolar Jug podijelila zaštitnu opremu kako bi na siguran način obilazile krajnje korisnike.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci zaposlenim ženama želi puno uspjeha u njihovom radu, a na zadovoljstvo krajnjih korisnika.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Datum: 16.03.2021

Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za pružanje usluga podrške i potporeNa temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:910-01/21-06/8 , URBROJ:524-07-02-01-01/1-21-2 od 28.1.2021. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pruži ruku potrebitima“ (kodni broj: UP.02.1.1.13.0370) koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II UP.02.1.1.13 od 25.2.2021., Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Križevci sa danom 16.3.2021. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za pružanje usluga podrške i potpore starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Križevaca i općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć u kući
Broj traženih radnika: 40
Razina obrazovanja: Završena osnovna škola, Srednja škola 3 godine, Srednja škola 4 godine
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci, prednost zapošljavanja osoba s invaliditetom
Radno iskustvo: nije važno
Mjesto rada: grad Križevci i općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno (terenski rad)
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: cijela naknada
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Raspored radnog vremena: prijepodne

Opis poslova: Radnica za pomoć u kući u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ će raditi na aktivnostima potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju na području grada Križevaca te općina Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno. Pružat će pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć kod brige o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), podršku kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika koje će obilaziti više puta tjedno; sa terenskim koordinatorom će zajednički utvrđivati raspored aktivnosti pružanja potpore krajnjim korisnicima te će redovito informirati o izvršenim aktivnostima i eventualnim problemima.

Druga znanja i vještine: Dobro poznavanje naselja koja su obuhvaćena unutar jedinica lokalne samouprave na čijem će se području pružati potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Napomene: Projekt „Pruži ruku potrebitima “ u okviru poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Ciljane skupine natječaja su žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a. Svaka zaposlena radnica za pomoć u kući će zasnovati radni odnos na određeno vrijeme do 12 mjeseci. Visina plaće propisana je važećom Uredbom o visini minimalne plaće i Zakonom o minimalnoj plaći. Radnice za pomoć u kući će biti u obavezi završiti verificirani obrazovni program osposobljavanja u sklopu radnog vremena, što će biti plaćeno iz projekta. U prijavi na ovaj natječaj kandidati trebaju navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije. Priložiti: Prijavu i životopis na hrvatskom jeziku te dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja), potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba. Prijavom na natječaj kandidat jamči istinitost podataka i daje privolu Gradskom društvu Crvenog križa Križevci za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidat daje privolu za obavješćivanje o rezultatima natječaja na broj telefona naveden u prijavi. Prikupljeni podaci se neće koristiti u druge svrhe. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj, a obrazac se ovjerava u prostorijama poslodavca. Osoba može u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima te opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka prije njezina opoziva. Opoziv privole možete podnijeti osobno u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci, na adresi Ulica Franje Račkoga 22, Križevci.

Obavezna dokumentacija za prijavu na natječaj:
- zamolba za posao
- životopis na hrvatskom jeziku
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja)
- potvrda HZZ kojom se dokazuje da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba

Prijave na natječaj dostavljaju se:
- poštom ili osobnom dostavom na adresu Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, Ulica Franje Račkoga 22, Križevci
- putem e-maila: gdck.krizevci@gmail.com

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne ispunjava formalne uvjete ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Natječaj će biti obavljen na službenoj web stranici HZZ-a i web stranici Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Križevci www.gdckkz.hr .


U Križevcima, 16.3.2021.

Đurđica Trbus, ravnateljicadatum: 18.02.2021.

Obavijest o odobrenom projektu iz Europskog socijalnog fondaPoštovana/i,
obavještavamo vas da je Gradskom društvu Crvenog križa Križevci iz Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , Poziv: „Zaželi- program zapošljavanja žena“ – faza II odobren projekt pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ u visini 3.714.639,00 kn bespovratnih sredstava.
Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Đurđica Trbus, Ugovor za projekt „Pruži ruku potrebitima“ potpisala je 18. veljače 2021.
Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Partneri: Grad Križevci
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Centar za socijalnu skrb Križevci

Trajanje: 15 mjeseci
Obuhvaćeno je područje grada Križevaca i okolnih naselja te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno s ciljem uključivanja žena u nepovoljnijem položaju na tržište rada. Aktivnosti ovog projekta su:
- zapošljavanje žena iz ciljnih skupina na 12 mjeseci u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,
- obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima
- osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala te ostale potrebne opreme).

Projekt "Pruži ruku potrebitima" direktna je nadogradnja na projekt "Pomoć u kući starijim osobama" koji se provodi na području općina u Koprivničko-križevačkoj županiji od 2006. godine te nastavak istoimenog projekta apliciranog na isti poziv, a koji je s provedbom završio krajem 2020. godine.
Gradskom društvu Crvenog križa Križevci kroz ovaj projekt odobreno je 3.714.639,00 kn.
U sklopu projekta zaposlit će se i educirati 40 žena koje će brinuti o najmanje 240 korisnika. Na ovaj način doprinijet će se konkurentnosti žena na tržište rada i omogućiti im da postanu produktivni član zajednicu te poboljšaju egzistencijalne uvjete za sebe i svoju obitelj, a pridonijet će se i kvaliteti života krajnjih korisnika.

Nakon završene edukacije, ciljna skupina će posjedovati uvjerenje o osposobljenosti, a time će nezaposlene žene kao dio ciljne skupine imati dodatne kompetencije i prednosti na tržištu rada čime se direktno doprinosi unapređenju njihovih mogućnosti za zapošljavanje.

Opći cilj projekta "Pruži ruku potrebitima" je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s posebnim naglaskom na ruralna područja na način da im se omogući stjecanje znanja i iskustva koje će im pomoći da se lakše uklope i prilagode na život u lokalnoj zajednici.

Ravnateljica:
Đurđica Trbus


datum: 16.12.2020.

Završen projekt „Pruži ruku potrebitima“

Nakon 30 mjeseci provedbe, dana 15.12.2020. godine uspješno je završen projekt ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“.

Tijekom provedbe kroz program je prošlo 255 krajnjih korisnika o kojima su brinule ukupno 33 radnice za pomoć u kući na području grada Križevaca i općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno. Radnice su redovito obilazile krajnje korisnike i pružale im usluge pomoći u kući te dostave lijekova i namirnica.

O samom projektu snimljen je i film, a u njegovoj izradi sudjelovali su predstavnici partnera na projektu, projektni tim, radnice za pomoć u kući i sami krajnji korisnici. Film o projektu možete pogledati u nastavku.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci još jednom zahvaljuje svim sudionicima, partnerima i suradnicima na njihovom doprinosu uspješnoj provedbi projekta te poziva na daljnju suradnju na dobrobit građana u lokanoj zajednici.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 15.12.2020.

Održana završna konferencija projekta „Pruži ruku potrebitima“

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci 15.12.2020. godne održalo je završnu konferenciju projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“.

Konferencija je održana online putem platforme ZOOM, a na konferenciji su predstavljene aktivnosti, ciljevi i rezultati projekta.

Ravnateljica GDCK Križevci Đurđica Trbus koja je bila i voditeljica projekta ukratko je predstavila sam projekt te istaknula prednosti koje je njegova provedba donjela lokalnoj zajednici, a posebno se zahvalila i Gradu Križevcima koji su kao partner na projektu pružali iznimnu podršku provedbi aktivnosti. Ravnateljica se osvrnula i na veliku ulogu i „lavovski posao“ koji su žene zaposlene na projektu odradile u vrijeme lockdowna kao posljedice novonastale situacije sa koronavirusom. Ravnateljica je zahvalila partnerima, ali i svim ostalim suradnicima na izvrsnoj suradnji tokom dvije godine trajanja projekta. Također je istaknula da je GDCK Križevci apliciralo na poziv ZAŽELI – faza II čiji se rezultati očekuju do kraja godine.

Na konferenciji je sudjelovala i Marina Igrić koja je na projektu obavljala poslove projektnog asistenta te je istaknula kako je među krajnjim korisnicima veliki interes za daljnje sudjelovanje u projektnim aktivnostima na što upućuje i podatak da je njihov broj tijekom trajanja projekta sa planiranih 132 konstantno rastao i dosegao broj od 255 korisnika.

Na konferenciji je također sudjelovala i Dora Vrhovec Golub, voditeljica projekata u GDCK Križevci koja je po projektu bila zadužena za postupke nabave koje su se provodile pa je tako istaknula da su provedene dvije velike nabave: nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike te nabava programa obrazovanja i osposobljavanja za ciljanu skupinu projekta. Kućanske potrepštine zaposlene žene koristle su za čišćenje u domovima krajnjih korisnika dok su osnovne higijenske potrepštine bile namijenjene osobnoj higijeni krajnjih korisnika. Zaposlene žene kroz sudjelovanje u projektu prošle su i osposobljavanje za gerontodomaćice, a koje je provodilo Pučko otvoreno učilište Križevci. Po završetku osposobljavanja zaposlene žene dobile su uvjerenja o osposobljavanju kako bi bile konkurentne na tržištu rada i po završetku projekta.

Konferenciji se pridružio i gradonačelnik grada Križevaca Mario Rajn uz čestitke na uspješno provedenom projektu i pohvale na račun provoditelja projekta koji je tokom dvije godine koordinirao timom od 39 zaposlenih osoba, ali i zadovoljavao potrebe 255 krajnjih korisnika.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci još jednom zahvaljuje partnerima i suradnicima na projektu i poziva na suradnju i u narednom periodu, a sve na dobrobit građana u lokalnoj zajednici.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 30.10.2020.

U sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ zaposlenim ženama dodijeljena uvjerenja o završenom osposobljavanju

U sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ zaposlenim ženama dodijeljena su uvjerenja o završenom osposobljavanju za gerontodomaćice, a koje je provelo Pučko otvoreno učilište Križevci.

Dodjela uvjerenja organizirana je u tri grupe kako bi se poštivale epidemiološke mjere te se odvijala na siguran način uz korištenje zaštitnih maski, dezinficijensa i uz obavezno mjerenje temperature.

Osposobljavanjem za gerontodomaćice zaposlene žene postale su konkurentnije na tržištu rada, a ovim putem Gradsko društvo Crvenog križa Križevci želi im mnogo uspjeha u budućnosti!

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 30.09.2020.

Započelo osposobljavanje za 31 gerontodomaćicu po projektu „Pruži ruku potrebitima“

U sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“, a koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Križevci započelo je osposobljavanje 31 gerontodomaćice. Osposobljavanje će se provoditi do kraja listopada u podrumskoj dvorani Hrvatskog doma, a završetkom osposobljavanja žene zaposlene u sklopu projekta steći će javnu ispravu te na taj način biti konkurentnije na tržištu rada i po završetku projekta.

Nositelj osposobljavanja je Pučko otvoreno učilište Križevci koje organizira teorijski dio osposobljavanja dok praktični dio osposobljavanja zaposlene žene odrađuju kroz svoj redovan posao pružajući uslugu pomoći u kući.

Teorijski dio osposobljavanja sastoji se od tri nastavne cjeline, a to su: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćice te prva pomoć i zaštita na radu.

Ravnateljica GDCK Križevci Đurđica Trbus zahvalila se zaposlenim ženama na njihovom angažmanu, a posebice u vrijeme korone te istakla kako će ovo osposobljavanje biti kruna njihovog uspjeha kao i da se nada daljnjoj uspješnoj suradnji.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 21.09.2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci potpisali ugovor za osposobljavanje 31 gerontodomaćice

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci potpisali su ugovor za osposobljavanje 31 gerontodomaćice u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“.

Potpisivanje ugovora održalo se u Maloj vijećnici Grada Križevaca. Ugovor su potpisale ispred Gradskog društva Crvenog križa Križevci ravnateljica Đurđica Trbus te ispred Pučkog otvorenog učilišta ravnateljica Željka Šunjić. Potpisivanju su nazočili zamjenik gradonačelnika Mario Martinčević, pročelnik za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivan Biškup te voditeljica projekata u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci Dora Vrhovec Golub.

U sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ zaposlena je 31 radnica za pomoć u kući na području Grada Križevaca i pripadajućih općina, a koje će proći program osposobljavanja za gerontodomaćice i tako steći javnu ispravu kako bi i nakon završetka projekta bile konkurentnije na tržištu rada.


datum: 25.08.2020.

Nabava bicikala u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je 31 bicikl koji će koristiti radnice za pomoć u kući za prijevoz do domova korisnika.

Bicikli su nabavljeni kako bi se radnicama za pomoć u kući olakšao obilazak krajnjih korisnika.

Nabava opreme financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 03.06.2020.

Nabavljena zaštitna oprema u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“

U sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je zaštitnu opremu radnicama za pomoć u kući kako bi na siguran način obilazile krajnje korisnike. Potreba za zaštitnom opremom javila se zbog novonastale situacije sa koronavirusom.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci brine o svojim zaposlenicima i krajnjim korisnicima te je u svrhu njihove zaštite nabavilo sljedeću zaštitnu opremu:

- zaštitne maske
- jednokratne kape
- jednokratne navlake za obuću
- jednokratne pregače
- dezinfekcijska sredstva
- bezkontaktni toplomjeri
- zaštitne rukavice

Nabava zaštitne opreme financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 12.05.2020.

UPUTE ZA RAD GERONTODOMAĆICA I POMOĆNIH RADNIKA

Od 11. svibnja 2020. socijalna usluga pomoći u kući pruža se u intenzitetu i na način sukladno potrebama korisnika uz primjenu svih mjera za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19.

Provođenje osobne higijene, higijene prostora korisnika, pripreme obroka u kući korisnika i druge aktivnosti koje nije moguće provesti bez kontakta s korisnikom ili prostorom u kojem on živi, odnosno koje pruža gerontodomaćica pružaju se na način da gerontodomaćice:

• ne smiju istovremeno obavljati poslove njege kod pružatelja socijalne usluge ili bilo kakve druge poslove vezane uz starije osobe ili osobe s invaliditetom korisnike smještaja ili organiziranog stanovanja,
• trebaju, ako je i koliko moguće, izbjegavati bliski kontakt s ostalim radnicima pružatelja socijalnih usluga (duže od 15 minuta u zatvorenom prostoru),
• moraju mjeriti i bilježiti tjelesnu temperatura pri dolasku na posao i odlasku te se osobe koje imaju povišenu temperaturu ili respiratorne simptome udaljavanja iz radnog procesa,
• moraju koristiti jednokratnu zaštitnu opremu (rukavice, maske, kape, ogrtači, nazuvci) za svaku posjetu svakom kućanstvu.

Neophodno je ulazak u dom korisnika izbjeći ako je ikako moguće kada korisnik ima povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome ili sumnju na zarazu COVID-19. Kada to nije moguće uslijed potrebe korisnika koja predstavlja potencijalnu životnu ugrozu za korisnika, potrebne su pojačane mjere osobne zaštite gerontodomaćice ili pozivanje hitne pomoći ili druge odgovarajuće pomoći.

Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice, pratnja i prijevoz do liječnika, u banku i sl.)

Pomoćni radnik ili gerontodomaćica predmetni sadržaj socijalne usluge pomoći u kući pruža na način da se:

• uređenje okućnice obavlja uz minimalni kontakt s korisnikom, ali uz korištenje korisnikovih alata i sredstava za rad, a ako s koriste alati za rad pružatelja socijalne usluge oni se prije korištenja dezinficiraju,
• pratnja i prijevoz korisnika obavljaju se vozilima pružatelja usluge uz barem sat vremena razmaka koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola, te korisnik može boraviti i više od jednog sata u kontaktu s pružateljem usluge
• redovito se obavljaju mjere dezinfekcije opreme, vozila i dr.

Za sve mjere propisane ovom uputom potrebno je voditi evidenciju.


datum: 17.03.2020.

OBAVIJEST O NAČINU OBILASKA KRAJNJIH KORISNIKA

U nastavku slijedi i informacija o provođenju programa Pomoći u kući koju je uputio izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa gospodin Robert Markt na osnovu odobrenja Nacionalnog stožera:

„Poštovane ravnateljice i ravnatelji,

tijekom današnjeg sastanka užeg Nacionalnog stožera (dr. sc. Vili Beroš - ministar zdravstva, dr. sc. Krunoslav Capak - ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. Maja Grba Buljević - ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, dr. sc. Damir Trut - pomoćnik ministra unutarnjih poslova za civilnu zaštitu) razgovarali smo o opasnosti koja leži u, kroz medije najavljivanom, „samoorganiziranju“ građana koji žele obilaziti starije građane po njihovim domovima i donositi im hranu i slično. Kako bi spriječili da se kroz dobru namjeru samoorganiziranja napravi veća šteta nego korist, zaključeno je da će društva Hrvatskog Crvenog križa nastaviti s redovnim obilascima najugroženijih skupina. Molimo Vas da nastavite s tim redovnim obilascima kao i do izbijanja zaraze ali na siguran način. U razgovoru s ravnateljem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. sc. Krunoslavom Capakom potvrđeno nam je da siguran način obilaska naših korisnika znači:

• Najaviti ovu aktivnost na Stožeru Civilne zaštite svoje razine
• U obilazak naših korisnika ići obavezno uniformirani ili obilježeni službenim znakom Crvenog križa
• Koristiti zaštitnu opremu (maska, rukavice)
• Pozvoniti/pokucati na vrata naših korisnika
• Odmaknuti se od vrata/praga minimalno 2 metra
• U razgovoru s korisnikom koji smije najduže trajati 5 minuta, pitati za žurne potrebe, u prvom redu lijekove i proizvode za održavanje zdravlja
• U skladu s mogućnostima u obilasku najugroženijih građana, naših korisnika ponesite minimalno jedan komad kruha. Ako ste u mogućnosti ponesite i druge namirnice.
• Izbjegavajte uzimanje novaca za nabavku potrepština (za lijekove je dovoljna zdravstvena iskaznica).
• Vodite evidenciju o posjeti korisniku, vremenu i mjestu posjete te koju vrstu potrebe ima korisnik
• Pokažite brigu i pomažite isključivo ako su u pitanju životne potrebe (novine i cigarete to nisu i sl.)“

VAŽNO: Ne ulaziti u stan korisnika, razgovor obaviti na udaljenosti od minimalno 2 metra i ne dulje od 5 minuta!*
*Navedene preporuke nam je u razgovoru potvrdio dr.sc. Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ.

O eventualnim promjenama i novim informacijama javnost će se pravodobno obavještavati putem službenih web stranica.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 31.12.2019.

Broj korisnika uključenih u projekt „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci s danom 31.12.2019. u projekt „Pruži ruku potrebitima“ uključilo 195 korisnika sa područja grada Križevaca i pripadajućih općina. Korisnici projekta su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, a o njima brinu 31 radnica za pomoć u kući.

Prilikom apliciranja projekta planirano je uključivanje 132 korisnika, međutim potreba za ovakvom vrstom pomoći u lokalnoj zajednici je velika stoga se za vrijeme trajanja projekta očekuje i daljnji rast broja korisnika.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 16.12.2019.

Nabavljene kosilice za travu, motorni trimeri i škare za živicu

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ nabavilo pet kosilica, pet motornih trimera i 12 škara za živicu, a koje će se koristiti za uređenje okućnica krajnjih korisnika.

Nabava opreme financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 16.12.2019.

U sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ nabavljeno 12 usisavača

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u sklopu navedenog projekta nabavilo je 12 usisavača za upotrebu u domovima korisnika projekta. Usisavači su podijeljeni prema području, tako su radnicama za pomoć u kući na području grada Križevaca podijeljena 4 usisavača te po dva usisavača za radnice u općinama Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.

Nabava opreme financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 24.09.2019.

Podjela promotivnog materijala radnicama za pomoć u kući

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u svojim prostorima organiziralo je podjelu promotivnog materijala radnicama za pomoć u kući. U sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ nabavljene su majice, USB stickovi, penkala, torbe, setovi za prvu pomoć, etuii za identifikaciju, kišobrani te promo setovi za žene (vjetrovka, jakna, kapa, pregača + tisak oznaka).

Nabava promotivnih materijala financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 30.06.2019.

Broj korisnika uključenih u projekt „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci s danom 30.6.2019. u projekt „Pruži ruku potrebitima“ uključilo 189 korisnika sa područja grada Križevaca i pripadajućih općina. Korisnici projekta su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, a o njima brinu 31 radnica za pomoć u kući.

Prilikom apliciranja projekta planirano je uključivanje 132 korisnika, međutim potreba za ovakvom vrstom pomoći u lokalnoj zajednici je velika stoga se za vrijeme trajanja projekta očekuje i daljnji rast broja korisnika.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 08.05.2019.

Konferencija projekta „Pruži ruku potrebitima“ i prijem kod gradonačelnika povodom Svjetskog dana Crvenog Križa

Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se obilježava 8. svibnja, gradonačelnik Mario Rajn upriličio je prijem za Gradsko društvo Crvenog križa Križevci. Prijemu su prisustvovali predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Križevci Franjo Husinec i ravnateljica Đurđica Trbus s ostalim djelatnicima te 33 gerontodomaćica koje su zaposlene u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“. Čestitke povodom obilježavanja ovog dana uputio je gradonačelnik zahvalivši na nesebičnom i humanom radu svim volonterima, aktivistima, dobrovoljnim darivateljima krvi, djelatnicima Gradskog društva Crvenog križa Križevci i gerontodomaćicama koje brinu o 180 osoba. „Ne mogu dovoljno istaknuti zadovoljstvo radom što je Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nositelj projekta, a Grad Križevci ponosni partner projekta „Pruži ruku potrebitima,“ istaknuo je gradonačelnik. Zahvalu na prijemu uputio je predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Franjo Husinec dodavši kako se današnji dan obilježava u spomen na osnivača Međunarodnog pokreta Crvenog križa Henryja Dunanta. „Djelovanje Hrvatskog crvenog križa je iz godine u godinu sve složenije i sveobuhvatnije,“ istaknuo je predsjednik Husinec te zahvalio gradonačelniku na pružanju podrške Gradskom društvu Crvenog križa Križevci. U ime 33 gerontodomaćica obratila se Tanja Poljak koja je naglasila kako korisnicima puno znači svakodnevna pomoć koju im pružaju, a kako su se za ovaj posao odlučile s obzirom da vole rad s ljudima i pomagati ljudima.


datum: 06.05.2019.

POZIVNICA na konferenciju projekta „ZAŽELI- program zapošljavanja žena pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci kao nositelj projekta
„Pruži ruku potrebitima“ UP. 02.1.1.05.0166
u ime cjelokupnog partnerstva (Grad Križevci, Centar za socijalnu skrb Križevci, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Križevci)

poziva Vas na konferenciju projekta koja će se održati
u srijedu 8. svibnja 2019. s početkom u 9:30 sati
u velikoj vijećnici Grada Križevaca
(Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12).

Program:
9:30- 9:45- pozdravni govor ravnateljice GDCK Križevci i predstavnika partnera
9:45- 10:15- predstavljanje projekta
10:15- 10:30- riječ gostiju
10:30- 11:15- domjenak


datum: 03.04.2019.

Izrađen promotivni materijal za projekt „Pruži ruku potrebitima“

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u sklopu projekta „Pruži ruku potrebitima“ osmislilo je i nabavilo promotivne materijale u svrhu promocije projekta Zaželi - „Program zapošljavanja žena“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“.

Izrađeni su sljedeći promotivni materijali:

• roll-up
• letci
• plakati
• naljepnice za opremu
• kape
• kemijske olovke
• blokovi
• USB stickovi
• ruksaci
• setovi za prvu pomoć
• kišobrani
• majice
• promo setovi za žene (vjetrovka, jakna, pregača + tisak oznaka).

Nabava promotivnih materijala financirana je sredstvima Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 25.01.2019.

U sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ nabavljene kućanske i osnovne higijenske potrepštine za krajnje korisnike

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci nabavilo je kućanske i osnovne higijenske potrepštine u sklopu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ koje su ujedno podijeljene krajnjim korisnicima.

Ovo je prva isporuka navedenih potrepština u sklopu projekta, a tokom trajanja projekta prema potrebama će se nabavljati i dodatne količine kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Financiranje kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština osigurano je iz Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.


datum: 31.12.2018.

Broj korisnika uključenih u projekt „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci s danom 31.12.2018. u projekt „Pruži ruku potrebitima“ uključilo 169 korisnika sa područja grada Križevaca i pripadajućih općina. Korisnici projekta su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju, a o njima brinu 33 radnice za pomoć u kući.

Prilikom apliciranja projekta planirano je uključivanje 132 korisnika, međutim potreba za ovakvom vrstom pomoći u lokalnoj zajednici je velika stoga se za vrijeme trajanja projekta očekuje i daljnji rast broja korisnika.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 02.11.2018.

„ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „PRUŽI RUKU POTREBITIMA“

Danom 1. 11. 2018. godine Gradsko društvo Crvenog križa Križevci zaposlilo je 33 žene koje će brinuti o najmanje 132 korisnika te raditi na poslovima pomoći u kući. Na ovaj način doprinijet će se konkurentnosti žena na tržištu rada i omogućiti im da postanu produktivni članovi zajednice te da poboljšaju egzistencijalne uvjete za sebe i svoju obitelj, a pridonijet će se i kvaliteti života krajnjih korisnika.

Novozaposlene žene su sa područja grada Križevaca i pripadajućih naselja i općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 31.08.2018.

Zaposlen projektni tim na projektu „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „PRUŽI RUKU POTREBITIMA“

S danom 30. 8. 2018. godine Gradsko društvo Crvenog križa Križevci zaposlilo je projektni tim na projektu „Zaželi – program zapošljavanja žena“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“. Projektni tim sastoji se od projektnog asistenta, računovodstvenog referenta i terenskog koordinatora.

Novozaposlena osoba na radnom mjestu projektnog asistenta obavljat će administrativne poslove kod provedbe aktivnosti, Zahtjeva za nadoknadom sredstava, priprema svih izvješća, poslove vezane uz promociju i vidljivost, prikupljati materijale za izradu ZNS- ova, pripremati sva ostala izvješća, voditi radne sastanke sa zaposlenim ženama, vodit će poslove vezane uz promociju i vidljivost projekta, voditi korespondenciju s projektnim partnerima i ostalim subjektima uključenim u provedbu aktivnosti, koordinirat će radom terenskog koordinatora, prikupljati informacije s terena, objedinjavati prikupljene informacije, raditi analize, a sve s ciljem što efikasnije provedbe projekta.

Računovodstveni referent novozaposlena je osoba koja će obavljati poslove obračuna plaća i ostalih troškova, te knjiženje prihoda i rashoda prijavitelja za provođenje svih projektnih aktivnosti.

Terenski koordinator također je novozaposlena osoba koja će biti zadužena za koordinaciju i praćenje aktivnosti zaposlenih žena na području grada Križevaca i općina Kalnik, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec i Svet Ivan Žabno. Organizirat će raspored rada zaposlenih žena, rješavati eventualne probleme, održavati sastanke sa zaposlenim ženama ovisno o području na kojem su žene zaposlene, sudjelovat će na sastancima projektnog tima.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci


datum: 19.06.2018.

Obavijest o odobrenom projektu iz Europskog socijalnog fonda

Poštovana/i,
Obavještavamo vas da je Gradskom društvu Crvenog križa Križevci iz Europskog socijalnog fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , Poziv: „Zaželi- program zapošljavanja žena“ odobren projekt pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“ u visini 5.899.890,60 kn bespovratnih sredstava.

Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Križevci

Partneri: Grad Križevci

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Centar za socijalnu skrb Križevci

Trajanje: 30 mjeseci

Obuhvaćeno je područje grada Križevaca i okolnih naselja te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno s ciljem uključivanja žena u nepovoljnijem položaju na tržište rada. Aktivnosti ovog projekta su:

- zapošljavanje žena iz ciljnih skupina na 24 mjeseca u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici,

- obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u njihovim kućanstvima

- osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za koje će žene skrbiti, nabava bicikala te ostale potrebne opreme).

Projekt "Pruži ruku potrebitima" direktna je nadogradnja na projekt "Pomoć u kući starijim osobama" koji se provodi na području općina u Koprivničko-križevačkoj županiji od 2006. godine.
Gradskom društvu Crvenog križa Križevci kroz ovaj projekt odobreno je 5.899.890,60kn.
U sklopu projekta zaposlit će se i educirati 33 žene koje će brinuti o najmanje 132 korisnika. Na ovaj način doprinijet će se konkurentnosti žena na tržište rada i omogućiti im da postanu produktivni član zajednicu te poboljšaju egzistencijalne uvjete za sebe i svoju obitelj, a pridonijet će se i kvaliteti života krajnjih korisnika.
Nakon završene edukacije, ciljna skupina će posjedovati uvjerenje o osposobljenosti za poslove skrbi o starijim i nemoćnim osobama odnosno ovisnim članovima. Time će nezaposlene žene kao dio ciljne skupine imati dodatne kompetencije i prednosti na tržištu rada čime se direktno doprinosi unapređenju njihovih mogućnosti za zapošljavanje.
Osim 33 žene, na projektu su odobrena i osigurana sredstva za zapošljavanje još tri novozaposlene osobe (projektni asistent, koordinator rada na terenu i računovodstveni referent), koje će brinuti o uspješnom provođenju svih projektnih aktivnosti.

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci, Đurđica Trbus, Ugovor za projekt „Pruži ruku potrebitima“ potpisala je 15. lipnja 2018. u Tvrđavi Nehaj u Senju. Potpisivanju Ugovora prisustvovali su ministar rada i mirovinskoga sustava mr.sc. Marko Pavić, a uz njega na dodjeli su sudjelovali državna tajnica Katarina Ivanković Knežević, državni tajnici Dario Nekić i Bernard Gršić, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Marina Nekić, zamjenik ličko-senjskog župana Vice Nekić te gradonačelnik Senja Sanjin Rukavina.

Opći cilj projekta "Pruži ruku potrebitima" je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s posebnim naglaskom na ruralna područja na način da im se omogući stjecanje znanja i iskustva koje će im pomoći da se lakše uklope i prilagode na život u lokalnoj zajednici.


datum: 18.06.2018.

POTPISIVANJE UGOVORA ZA ODOBRENI PROJEKT „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“

Ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci Đurđica Trbus 15.6.2018. godine potpisala je ugovor za provedbu projekta „ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ pod nazivom „Pruži ruku potrebitima“.

Potpisivanje ugovora održano je u Senju u tvrđavi Nehaj. U ime Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao Upravljačkog tijela ugovor je potpisao ministar mr.sc. Marko Pavić, a u ime Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao Posredničkog tijela razine 2 ravnatelj Ante Lončar.

Svečanost dodjele ugovora u Senju nastavak je uspješnog projekta „Zaželi“, najvećeg projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda čija je ukupna vrijednost milijardu kuna i kojim će se zaposliti sedam tisuća žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada kako bi skrbile o 30 tisuća starijih osoba i osoba u potrebi.

Arhiva novosti iz 2020. godine Arhiva novosti iz 2019. godine